Published Date: Jun 20, 2019
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान
(दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७६//)
 
आम्दा अस्पताल, आम्दा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दमकको भवनमा झ्याल ढोकाको लागि ग्रिल आवश्यक भइ खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त आपूर्तिकर्ताहरूवाट यो सूचना (सूचना नं. 08 /AMDA/AH/AIHS/2075_076) प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्रमा आम्दा अस्पताल, दमकमा कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि शिलवन्दी वोलपत्र आवहान गरिएको छ । वोलपत्र फाराम तलको ठेगानावाट रू. २,०००/- (अक्षरेपी रू. दुई हजार मात्र/-) फिर्ता नहुने गरि तिरेर खरिद गर्न सकिनेछ । यस सूचना सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
 
सम्पर्क ठेगानाः
आम्दा अस्पताल, दमक, झापा ।
फोन नं. ०२३-५८०१८६