शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Publish Date: 2017-09-04

                                                                                                                                                         मितिः २०७४/०५/१८

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

 (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४/०५/१९) 

आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित भुटानी शरणार्थीहरुका लागि स्वास्थ्य सेवा परियोजना, दमक, झापाको प्रयोजनको लागि मेडिकल, ईलेक्ट्रिक तथा कार्यालय” उपकरणहरु (Hospital Bed, ECG Machine, Pulse Oximeter, Hematological Analyzer, CR Machine, Refrigerator, Weighing Machine, Dead Body Freezer,Laryngoscope, 100 KVA Transformer, 15 KVA Generator, Projector, Computer, Sound System, Air Conditioner etc.) खरिद गर्नुपर्ने भएकाले इजाजत प्राप्त इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूबाट यो सूचना (सूचना नं. 005284/AMDA/PHCP/2017) प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आम्दा नेपाल केन्द्रीय कार्यालय, जोरपाटीमा आइपुग्ने गरि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । बोलपत्र फारम तलका ठेगानाहरूबाट फिर्ता नहुने गरी रुपैया पाँच हजार तिरी खरिद गर्न सकिनेछ । यस सूचना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोध छ ।  


 

 

 

 

आम्दा नेपाल भुटानी शरणार्थीहरुका                                          आम्दा नेपाल

लागि स्वास्थ्य सेवा परियोजना,                                                   गोकर्णेश्वर-६,जोरपाटी, काठमाडौं ।

दमक, झापा ।                                                                        फोन नं. ०१-४९१०२३५ 

फोन नं. ०२३- ५८२२७५/७६